ALGEMENE VOORWAARDEN Barelds mediation & coaching 

  1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Barelds mediation & coaching, gevestigd en  kantoorhoudende te Eindhoven. De onderneming is bij de Kamer van Koophandel  geregistreerd onder nummer 73825107
  2. Met de term ‘BMC’ wordt hierna bedoeld: Barelds mediation en coaching, inclusief haar  bestuurder en aan haar onderneming verbonden personen. Deze voorwaarden zijn  hiermee dus ook voor hen bedongen. 
  3. Opdrachtgever betekent hierna: de opdrachtgever van BMC of in geval van meerdere  opdrachtgevers, die opdrachtgevers. 
  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk soort opdracht die wordt  gegeven aan BMC en op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee  verband houden. 
  5. Alle opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard door BMC. BMC laat die  opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren door haar  bestuurder en/of aan haar onderneming verbonden personen. 
  6. Aansprakelijkheid 

6.1. Elke vorm van aansprakelijkheid van BMC is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de  

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen  risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor  rekening van BMC komt. 

6.2. Indien de verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van BMC beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever aan BMC verschuldigde  honorarium. 

6.3. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid, vrijwaart de opdrachtgever  BMC en zal de opdrachtgever BMC schadeloos stellen terzake van alle vorderingen  die een derde op enig tijdstip jegens BMC mocht instellen en die verband houden  met handelen of nalaten van BMC tijdens de werkzaamheden van BMC

  1. BMC kan in overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden  inschakelen. BMC is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. 
  2. Honorarium en betaling 

8.1. Het door BMC te declareren honorarium wordt berekend op basis van het aantal  gewerkte uren en het overeengekomen uurtarief. Door BMC betaalde voorschotten worden daarnaast in rekening gebracht. 

8.2. De door de opdrachtgever aan BMC verschuldigde bedragen worden tussentijds en/of  bij het einde van de werkzaamheden aan opdrachtgever gedeclareerd. De  betalingstermijn bedraagt 10 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

8.3. Bij gebreke van tijdige betaling is BMC gerechtigd om over het uitstaande  factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder  begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever  in rekening te brengen. 

  1. Geschillen 

9.1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en BMC is onderworpen aan Nederlands  recht. 

9.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop  voortbouwende overeenkomsten, zullen de betrokken partijen trachten deze in  eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. 

9.3. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal  dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven. 

Menu